Nära 1000 ton minskade årliga klimatutsläpp från GUB

Vår satsning på rena biodrivmedel i form av biogas och biodieseln HVO har medfört stora minskningar på de klimatpåverkande CO2-utsläppen från busstrafiken. De kommande åren hoppas vi att fler elhybrider och rena elbussar i vår trafik ska minska utsläppen ytterligare. GUB har minskat sina årliga utsläpp av klimatpåverkande CO2-ekvivalenter med 950 ton från nästan 4 430 ton år 2017 till 3 480 ton 2019. Det innebär en minskning med hela 21,4 pro...

Miljönytt #1 2020

Vid årsavstämningen för 2019 ser vi att vi ligger i fas, eller närapå, med några av miljömålen medan vi på vissa punkter inte nått fram. Det stora målet, att köra 100% förnyelsebart, håller dock, liksom att minska klimatpåverkan genom minskade CO2-utsläpp. De CO2-utsläpp vi ändå har härrör från schablonvärden för bränslets produktionsfas och är inte något vi kan påverka annat än via sänkt förbrukning. Att vi inte når i mål med minskningen av kväveoxide...