Vem gör vad?

Ledningsgrupp

Jonas Skovgaard VD
Anna Sjöberg Ekonomichef
Eva Pettersson Trafikchef
Peter Andersson Personalchef
Tommy Rydbeck Teknisk chef

Kontaktuppgifter finns under Kontakta oss.

GUB:s företagsledning
GUB:s ledningsgrupp, fr. v.: Jonas Skovgaard, Tommy Rydbeck, Anna Sjöberg, Eva Pettersson och Peter Andersson.

VD

Verkställande direktören har det yttersta ansvaret för den dagliga ledningen av bolagets hela verksamhet, strategi- och utvecklingsfrågor, miljöarbete, avtal m.m. VD är högste tjänsteman och är sammankallande i företagets ledningsgrupp samt föredragande inför bolagets styrelse. Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets ledning och sammanträder regelbundet under året.

Ekonomiavdelning

Vår ekonomiavdelning svarar främst för löpande redovisning av bolagets samtliga ekonomiska transaktioner samt ekonomiska rapporter till företagsledning och styrelse. Här hanteras även vår administration, information och arkiv/diarium.

Trafikavdelning

Vår trafikavdelning svarar främst för de dagliga busstransporterna, trafikledning, personalplanering, uniformshantering, användandet av bussar, arbetsledning (inklusive råd och anvisningar) av förare, skadehantering och miljöledningssystem.

Personalavdelning

Här hanteras  personalärenden; rekryteringar, anställningar, utbildning, pensioner, intyg, sjukfrånvaro, rehab, personalförsäkringar och löneavtal/revision. I avdelningen ingår även lönehanteringen och IT.

Teknisk avdelning

Vår verkstad svarar främst för service och underhåll samt reparationer på våra bussar inklusive plåt- och lackarbeten samt reservdelsförråd. Vår tekniska avdelning svarar också för anskaffning och försäljning av fordon samt teknisk fastighetsförvaltning. Ansvar för hållplatsarbeten och servicehall ligger också under den tekniska avdelningen.

Organisationsschema

Klicka på bilden för större version .