Mål och vision

Biogasledbuss med lätthybridteknik på Stationsgatan

Vår Vision

Den kollektiva resan med Gamla Uppsala Buss ska vara ett självklart val.

Vår strategi

Vi ska vara ett effektivt affärsinriktat bolag med god service och hög tillgänglighet där vårt arbete genomsyras av servicetänkande i alla led.

 • För att bli framgångsrika gentemot resenärerna ska vi satsa på ett miljöanpassat, pålitligt, säkert och bekymmersfritt resande som ger nöjda kunder.
 • För att bli framgångsrika gentemot våra konkurrenter måste vi kontinuerligt förstärka vår effektivitet och kvalitet, där vi måste vara lyhörda på nyheter och våga satsa på kommande förändringar.
 • För att bli framgångsrika gentemot vår beställare, ska vi satsa på att vara en aktiv, pålitlig och resursstark samt flexibel partner, för att i samverkan ta fram optimala kollektivtrafiklösningar för länets bästa.
 • För att bli framgångsrika gentemot vår personal ska vi satsa på en ökad delaktighet, förståelse och ansvarskänsla i samverkan med att förstärka vår interna och externa företagsidentitet.

Mål för verksamheten

Våra strategiska mål utgår från företagets vision, affärsidé och värderingar samt med vår miljöcertifiering som grund (beskrivet med bilden av företagets strategiska hus) som följs upp med verksamhetsnyckeltal i bolagets målkort.

Våra strategiska mål bryts ned till uppdrag för företaget och fördelas på respektive avdelning. Avdelningarna bryter därefter ned uppdragen till individuella mål till respektive medarbetare.

Långsiktiga mål – plan 2024–2026 (3 år)

De långsiktiga målen syftar till att närma oss vår vision och stärka vår affärsidé till nytta för vår ägare.

Hög kvalité med ekonomi i balans

 • GUB ska vara konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt som bolag betraktat, baserat på:
  • Soliditet 30% på sikt.
  • Verksamhetsnyckeltal enligt målkort.
  • Hållbarhet.
 • Nöjd Kund Index (NKI) ska år 2026 vara över 70%.
  (NKI för Gamla Uppsala Buss AB baseras på resultat i Kollektivtrafikbarometern (Svensk Kollektivtrafik).

Attraktiv arbetsgivare

 • Nöjd Personal Index (NPI) ska år 2026 vara:
  • Bättre än basåret 2024.
 • Ohälsotal:
  • Sjukfrånvaron ska totalt för företaget vara <7,5 % år 2026.
  • Korttidsfrånvaron ska totalt för företaget vara <3,5% år 2026.
 • Kommunikation: Varje medarbetare ska ges möjlighet till medarbetarsamtal.
  • År 2026 ska andelen genomförda medarbetarsamtal ha ökat jämfört med basåret 2023.
 • Behålla personal samt vara attraktiv för ny personal. Ska år 2026 vara:
  • Personalomsättningen* <8%.
   *Utifrån Nyckeltalsinstitutets definition; antal tillsvidareanställda som har lämnat företaget inklusive pensionsavgångar och uppsägningar i förhållande för genomsnittet anställda över året.

Hög tillgänglighet

 • Regulariteten ska på årsbasis vara ≥99,80%.
 • Antalet resande ska öka utifrån basåret 2024.

Hållbar och konkurrenskraftig utveckling

 • År 2026 ska GUB ha förberedelserna klara för att bli spårvagnsoperatör.
 • GUB ska bidra till innovativ utveckling som t.ex. BRT och Autonom trafik.
 • Vi skall minska utsläpp av farliga ämnen och partiklar.
 • Vi ska genom kontinuerlig utbildning och eget engagemang samt genom samarbete med beställare, myndigheter, branschen och leverantörer, aktivt arbeta för att förebygga och minimera vår miljöpåverkan.*
  *Redovisas i ett årligt miljömålsprogram.

Större planerade verksamhetsförändringar de kommande tre åren

 • Driftsättning och effektivisering av trafikproduktion med ytterligare elfordon upp till 60 st.
 • Utveckling av uppdraget gällande anropsstyrd trafik.

Större planerade investeringar

 • Inköp av fordon enligt plan för förnyelsebar fordonsflotta samt plan för elektrifiering av stadsbusstrafiken.

Läs mer i vår Affärsplan.

Rulla till toppen