Miljöarbetet på GUB

Vårt miljöarbete grundar sig på två övergripande miljömål

Mål 1: Vi ska minska utsläpp av farliga ämnen och partiklar.

GUB:s största påverkan på klimatet och miljön kommer från trafiken. Bussarna släpper ut skadliga ämnen i form av koldioxid (CO2), svavel (S), kolväten (HC), kväveoxider (NOX) och partiklar (PM). Dessutom finns det i vår övriga verksamhet (verkstad, karosseri, lackering, fordonstvätt) andra källor till utsläpp av farliga ämnen.

I vårt miljömålsarbete arbetar vi med olika åtgärder för att minska våra utsläpp.

Mål 2:  Vi ska genom kontinuerlig utbildning och eget engagemang samt genom samarbete med beställare, myndigheter, branschen och leverantörer, aktivt arbeta för att förebygga och minimera vår miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete påverkas i flera fall av faktorer som vi inte direkt styr över. Bränsleförbrukningen hos våra bussar påverkas t.ex. av gatumiljön och den övriga trafiken, och nyttjandet av våra bussar påverkas av hur busslinjerna planeras.

Vi har därför valt att i vårt miljömål aktivt arbeta för att få med ett miljötänkande hos de parter som påverkar kollektivtrafiken i region och kommun för att uppnå en så hög effektivisering som möjligt.

Exempel på åtgärder vi arbetar med för att uppfylla våra miljömål

  • Fordonsprestanda
  • Fossilfria och förnybara drivmedel; biogas, HVO och miljövänligt producerad elektricitet
  • Grundutbildning i vårt miljöarbete för all personal samt därutöver utbildning i sparsam körning för bussförare
  • Bränslebesparingssystem/sparsam körning i alla stadsbussar
  • Planering för att minimera tomkörningar
  • Källsortering
  • Kontrollerad kemikalieanvändning och -hantering
  • Samarbetsgrupper inom och utanför företaget

Mer om GUB:s miljöarbete och miljömål finns att läsa  i våra Miljöredovisningar.


ISO 14001-certifiering

Ledningen för GUB beslutade redan i mitten av 1990-talet att företaget skulle certifieras enligt ISO 14001. Förutom den rena miljövinsten såg man även att miljöledningssystemet skulle kunna leda till en effektivisering av verksamheten i sin helhet.

Arbetet inleddes år 1997 och resulterade hösten 1998 i ett certifikat enligt SS-EN ISO 14001. Vi har under de år som gått fortsatt vårt miljöarbete under ledstjärnan ”Ständig förbättring”.

Personalgrupper

På GUB finns ansvaret för miljöarbetet spritt i hela organisationen men det finns även personalgrupper som arbetar med olika delar av miljöarbetet på ett mer fördjupat sätt.

I grupperna finns personal från olika delar av verksamheten representerade.

Exempel på sådana personalgrupper
Miljögruppen

Arbetar med övergripande miljöfrågor, miljöinformation, miljömål och miljöledningssystemet.

Kemgruppen

Arbetar med våra kemiska produkter, kartläggning och bedömning av dessa.

Interna revisorer

Arbetar med att följa upp vårt miljöarbete och hitta områden där vi kan förbättra oss.


Har du frågor om GUB:s miljöarbete eller miljöledningssystem?

E-posta vår miljösamordnare

Rulla till toppen