Miljöarbetet på GUB

Vårt miljöarbete grundar sig på två övergripande miljömål:

Mål 1: Vi skall minska utsläpp av farliga ämnen och partiklar.

GUB:s största påverkan på miljön kommer från trafiken. Bussarna släpper ut skadliga ämnen i form av koldioxid (CO2), svavel (S), kolväten (HC), kväveoxider (NOX) och partiklar (PM). Dessutom finns det i vår övriga verksamhet (verkstad, karosseri, lackering, fordonstvätt) andra källor till utsläpp av farliga ämnen. I vårt miljömålsarbete arbetar vi med olika åtgärder för att minska våra utsläpp.

Mål 2:  Vi ska genom kontinuerlig utbildning och eget engagemang samt genom samarbete med beställare, myndigheter, branschen och leverantörer, aktivt arbeta för att förebygga och minimera vår miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete påverkas i flera fall av faktorer som vi inte direkt styr över. Bränsleförbrukningen hos våra bussar påverkas t.ex. av gatumiljön och den övriga trafiken, och nyttjandet av våra bussar påverkas av hur busslinjerna planeras. Vi har därför valt att i vårt miljömål aktivt arbeta för att få med ett miljötänkande hos de parter som påverkar kollektivtrafiken i region och kommun.

Exempel på åtgärder vi arbetar med för att uppfylla våra miljömål

 • Fordonsprestanda
 • Förnyelsebara drivmedel; biogas, HVO och elhybrider
 • Grundutbildning Miljö för all personal samt utbildning i sparsam körning för förare
 • Bränslebesparingssystem/sparsam körning i alla stadsbussar
 • Planering och minimering av tomkörningar
 • Källsortering
 • Kontrollerad kemikalieanvändning och hantering
 • Samarbetsgrupper inom och utanför företaget

Mer om GUB:s miljöarbete och miljömål finns att läsa  i vår Miljöredovisning.

ISO 14001-certifiering

Ledningen för GUB beslutade redan i mitten av 1990-talet att företaget skulle certifieras enligt ISO 14001. Förutom den rena miljövinsten såg man även att miljöledningssystemet skulle kunna leda till en effektivisering av verksamheten i sin helhet.

Arbetet inleddes år 1997 och resulterade hösten 1998 i ett certifikat enligt SS-EN ISO 14001. Vi har under de år som gått fortsatt vårt miljöarbete under ledstjärnan ”Ständig förbättring”.

Kort om miljöledningssystemet

Miljöledningssystemet är tillämpligt på all verksamhet som GUB bedriver i bussdepån och i lokaler på Suttungs gränd samt i bussar ute i trafik och de stödfunktioner som följer där av.

Verksamheten bedrivs i huvudsak på uppdrag av Region Uppsala och begränsas till Uppsala län; huvuddelen utgörs av linjetrafik inom Uppsala kommun.

Omfattningen av systemet baseras på de krav som identifierats i vår Intressent- och omvärldsanalys samt av för verksamheten gällande lagar och krav. Huvudprocess och delprocesser finns beskrivna i processkartor där de delar i verksamheten som har betydande miljöpåverkan har identifierats och markerats.

GUB:s miljöaspekter ligger till grund för miljömålsarbetet. Aspekterna värderas och bedöms  utifrån ett antal parametrar där även livscykelperspektiv och driftläge (normal, onormal och nöd) vägs in.

Läs GUB:s Intressent- och omvärldsanalys

Personalgrupper

På GUB finns ansvaret för miljöarbetet spritt i hela organisationen. Därför finns det även personalgrupper som arbetar med olika delar på ett mer fördjupat sätt.

I grupperna finns personal från olika delar av verksamheten representerade.

Exempel på sådana personalgrupper

 • Miljögruppen arbetar med övergripande miljöfrågor, miljöinformation, miljömål och miljöledningssystemet.
 • Kemgruppen arbetar med våra kemiska produkter, kartläggning och bedömning av dessa.
 • Interna revisorer arbetar med att följa upp vårt miljöarbete och hitta områden där vi kan förbättra oss.

Har du frågor om GUB:s miljöarbete eller miljöledningssystem?

E-posta mikke.holmberg@gub.se

Navigationslänkar

Miljöarbete

Miljöredovisning

Miljöpolicy

Fossilfritt drivmedel