El och elhybrider

GUB:s 12 första helt eldrivna bussar går i trafik sedan april 2022. Ytterligare 12 eldrivna ledbussar levereras under hösten 2023. Det, och framtida beställningar, lägger grunden för en alltmer utsläppsfri kollektivtrafik i Uppsala.

En av våra helt eldrivna bussar
En av våra helt eldrivna MAN Lion’s City 18E ledbussar i GUB:s gröna kostym, här sedd på Sidenvävargatan utanför GUB:s huvudkontor.

Så här såg det ut när den första elbussen gick i trafik 6 april 2022.

MAN:s batteridrivna ledbuss, Lion’s City 18E, som GUB var första svenska bussbolag att beställa, har drivning på två axlar. Drivning på två axlar medför utöver förbättrad framkomlighet även fördelar genom en effektivare energiåtervinning vid inbromsning. Elmotorerna är placerade centralt på den andra och tredje axeln, vilket enligt MAN har fördelar jämfört med navmotorer då de är mer lättillgängliga och har ett enklare utförande. Det underlättar underhåll och sänker därmed också driftskostnaderna.

Batterierna har ett reglersystem för temperatur som är optimerat för stadsbussar. Räckvidden är minst 230 kilometer under batteriernas hela livstid. Vid gynnsamma förhållanden kan längre räckvidder uppnås. De sammanlagt åtta batteripaketen är placerade på ledbussens tak – enligt MAN en fördel eftersom batterier placerade bak i bussen löper en större risk att skadas vid en olycka. Takplaceringen underlättar också service. Till skillnad mot en konventionell buss kan utrymmet som annars upptas av en förbränningsmotor utnyttjas för våra kunder eftersom elbussen rymmer fyra extra säten längst bak.

Se MAN:s film om tekniken i deras elektriska bussar. I filmen visas en 12-meters normalbuss men i grunden gäller detsamma för 18-meters ledbussar.


Hybridbussar

Biogasledbussar med lätthybridteknik

Senhösten 2020 utökades vår hybridbussflotta med 15 biogasledbussar med lätthybridteknik. Dessa bidrar till en minskad bränsleförbrukning jämfört med motsvarande bussar med enbart förbränningsmotor. Under 2021 har ytterligare tio likadana bussar satts i trafik.

De nya lätthybridledbussarna är av MAN:s nya generation Lion’s City som bygger på en gemensam plattform för såväl diesel- som gas- och elbussar. Bussarna är betydligt lättare än tidigare och med hjälp av lätthybridteknik och en ny – mindre men effektivare – biogasmotor räknar vi med en väsentligt minskad energiförbrukning.

De 15 biogasledbussarna med lätthybridteknik ersatte 15 dieselbussar, vilket ytterligare ökar miljövinsten. Den nya gasmotorn har också stopp-start-funktion vilket bidrar till att Uppsalas invånare får en bättre och tystare miljö runt busshållplatserna likväl som i staden som helhet. Hösten 2021 togs ytterligare tio bussar av samma modell i bruk.

HVO/elhybridbussar

Sedan 2015 har GUB 20 st elhybridbussar i trafik, varav de tre första kom ut i trafik redan våren 2014. Hybriderna är av märket MAN och är en del av GUB:s arbete för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Stor bränslebesparing

Varje elhybridbuss vi använder sparar cirka 10 000 liter HVO/år jämfört med en konventionell buss, vilket motsvarar en minskning av emissionerna med cirka 2,6 ton CO2e/år.

Hybridbussen körs nästan ljudlöst och emisionsfritt korta sträckor på ren el genom lagrad bromsenergi. Bromsenergin, som lagras i  kondensatorer på bussens tak, räcker för bussens framdrivning upp till 400 meter från hållplatsen. Tack vare eldriften sparar bussen 20-30 procent bränsle och minskar därmed utsläppen av skadliga emissioner i motsvarande grad.

Euro 6

Hybridbussen är även utrustad med en liten förbränningsmotor som uppfyller de högst ställda miljökraven (Euro 6) som i dagsläget finns. När den lagrade energinivån blir för låg laddar motorn automatiskt  kondensatorerna genom en generator samtidigt som energin även återvinns vid bromsning. Motorn drivs med biodieseln HVO.

Tekniken i våra hybridbussar

MAN har valt att utrusta hybridbussarna med miljövänliga  kondensatorer i stället för med batterier. Kondensatorerna har samma livslängd som bussen, till skillnad från batterier som  måste bytas upp till fyra gånger under bussens livslängd.

MAN hybridbuss är en så kallad seriehybrid, vilket innebär att bussen alltid drivs direkt av elmotorn. Förbränningsmotorn används endast för att generera el och kan därför köras på ett optimerat varvtal med jämn belastning, vilket minskar såväl slitage som bränsleförbrukning.

En annan fördel med seriehybridtekniken är att framdrivningen sker mjukt utan ryck från växlingar och mekaniska inkopplingar av förbränningsmotorn.

För att ytterligare minska energiförbrukningen har strävan varit att göra bussen så lätt som möjligt. Detta har bland annat lett till en typ av lättviktsstolar som dessutom visat sig underlätta för resenärer med allergiska/astmatiska besvär. Denna stolstyp används även i våra övriga nya stadstrafikbussar för att hålla ner bränsleförbrukningen.

Hybridbussarna ingår i GUB:s miljöarbete och är en åtgärd som ger positiva effekter för Uppsalas miljö i form av minskade utsläpp och minskat buller.

Rulla till toppen