Biogas och HVO istället för fossil diesel har bidragit till att GUB minskat sina årliga koldioxidutsläpp med nästan 1000 ton från 2017 till 2019
Vår satsning på rena biodrivmedel i form av biogas och biodieseln HVO har medfört stora minskningar på de klimatpåverkande CO2-utsläppen från busstrafiken. De kommande åren hoppas vi att fler elhybrider och rena elbussar i vår trafik ska minska utsläppen ytterligare.

GUB har minskat sina årliga utsläpp av klimatpåverkande CO2-ekvivalenter med 950 ton från nästan 4 430 ton år 2017 till 3 480 ton 2019. Det innebär en minskning med hela 21,4 procent. Graddagskorrigerat, det vill säga när hänsyn tagits till temperaturväxlingarna under respektive år, är minskningen 21,3 procent.

Den största minskningen står vår busstrafik och våra övriga transporter för, där utsläppen minskat med hela 25,4 procent (graddagskorrigerat). Även i vår övriga verksamhet med fastigheter och anläggningar har utsläppen minskat men med mer blygsamma 6,7 procent (graddagskorrigerat).

Trafikens utsläppsminskning, som uppnåtts trots att antalet körda kilometer ökat med nästan 6,6 procent från 2017 till 2019 och att andelen ledbussar och bussar med klimatanläggning också ökat under perioden, beror främst på att vi inte längre använder fossila drivmedel utan uteslutande kör på biogas och biodieseln HVO.

De från trafiken idag återstående CO2-utsläppen stammar helt från bränslets produktionsfas och kan endast minskas genom en minskad förbrukning av de aktuella drivmedlen. Vår förhoppning framöver är att en ökad satsning på eldrivna bussar, dels i form av hybridbussar men på sikt även rena elbussar, ska bidra till en fortsatt utsläppsminskning från trafiken.

Vår förestående flytt från den befintliga stadsbussdepån på Kungsängsgatan till den nya i Fyrislund som Region Uppsala låter uppföra ger också hopp om ökad energieffektivitet – såväl för lokalerna som för uppvärmning av bussar på ramperna – vilket också bör medföra fortsatt minskade utsläpp från våra anläggningar.