Vid årsavstämningen för 2019 ser vi att vi ligger i fas, eller närapå, med några av miljömålen medan vi på vissa punkter inte nått fram. Det stora målet, att köra 100% förnyelsebart, håller dock, liksom att minska klimatpåverkan genom minskade CO2-utsläpp. De CO2-utsläpp vi ändå har härrör från schablonvärden för bränslets produktionsfas och är inte något vi kan påverka annat än via sänkt förbrukning.

Att vi inte når i mål med minskningen av kväveoxider (NOX), partiklar (PM) och kolväten (HC) kan förklaras med att vi jämfört med när basmatrisen togs fram har en större andel ledbussar som dessutom är utrustade med klimatanläggningar, vilket bidrar till en ökad bränsleförbrukning. Denna faktor inverkar också på bränslebesparingsmålet.

När det kommer till glykolförbrukningen är det några få incidenter med läckage som fått stor inverkan på det ambitiöst satta målet. Läckaget har dock inte lett till någon miljöstörning då det fångats upp innan det nått ut i avloppssystemet. Siffrorna har dock förbättrats jämfört med början av året då incidenterna inträffade och om allt går väl under resterande del av året kommer vi förhoppningsvis inte alltför långt under målet till slut.

Vagnbytessiffrorna ligger även de en bra bit under det högt uppsatta målet, men är trots allt bättre än 2018 års resultat. Framkomlighetsproblem med förseningar har lett till många extrabussar vilket inverkat negativt på måluppfyllelsen, liksom en varm sommarperiod med överansträngda klimatanläggningar som orsakat vagnbyten. En viss upphämtning har gjorts under hösten men den räckte tyvärr inte ända fram.

Miljömål 1

DetaljmålMålUtfall
1.1 Öka andelen km körda på
förnyelsebart drivmedel i
verksamheten till 100% år 2019.
100%100%
1.2 Minska utsläpp av NOX,
PM och
HC.
≤1,8 g/km
≤0,021 g/km
≤0,29 g/km
1,9 g/km
0,022 g/km
0,30 g/km
1.3 Minska vår klimatpåverkan genom
att minska utsläppen av CO2.
≤0,21 kg/km0,12 kg/km
1.4 Bränslebesparing med hjälp av
sparsam körning.
Andel gröna förare.
Besparing mot basmatris.


≥96%
≥6,0%


96,5%
5,9%
1.5 Minska glykolförbrukningen i
relation till körda kilometer
≥2 200 km/l1 954 km/l
1.6 Minska antal vagnbyten i relation
till körda kilometer.
≥6 100 km/byte5 307 km/byte

Miljömål 2

DetaljmålMålUtfall
2.1 Aktivt söka information och kunskap för att
skapa effektiviseringar och miljöförbättringar
Minst 2 st förändringar
som påverkar miljön
positivt ska införas under
2019.
Gått med i Uppsala
klimatprotokoll.

Upphandling av däck
med nydanande krav på
hållbarhet.

Infört alkolåssystem utan
lösa plastmunstycken.
2.2 Ny teknisk plattform för ledningssystemet
”Guldpärmen”.
Infört under 2019.Diskussioner pågår men
inget beslut fattat.

Miljönytt #1 2020 finns som PDF här.