Vid halvårsavstämningen ser vi att vi ligger i fas, eller bättre, med de flesta av miljömålen medan vi på några punkter inte nått fram. Det stora målet, att köra 100 procent förnyelsebart, håller dock, liksom att minska klimatpåverkan genom minskade CO2-utsläpp. De CO2-utsläpp vi ändå har härrör från schablonvärden för bränslets produktionsfas och är inte något vi kan påverka annat än via sänkt förbrukning.

Vagnbytessiffrorna ligger fortfarande en bra bit under det högt uppsatta målet, men är trots allt betydligt bättre än både 2018 och 2019 års resultat. Behov av större avstånd mellan resenärer till följd av Covid-19-pandemin har lett till många extrabussar vilket inverkat negativt på måluppfyllelsen.

Det för året nya mål om minskad energiförbrukning med 3 procent jämfört med 2017 (i enlighet med utmaningen i Uppsala klimatprotokoll) har vi inte sett som realistiskt då utmaningen antogs så sent som 2019. Vi siktar därför på nästa mål i utmaningen som är att till 2030 minska energiförbrukningen med 20 procent jämfört med 2020. Där tror vi oss ha goda förutsättningar att lyckas, såväl tack vare flytt till en modernare och mer energieffektiv depå som med energisnålare fordon med helt eller delvis drivning med el.

Miljömål 1

DetaljmålMålUtfall
1.1 Öka andelen km körda på
förnyelsebart drivmedel i
verksamheten till 100% år 2019.
100%100%
1.2 Minska utsläpp av NOX,
PM och
HC.
≤1,8 g/km
≤0,021 g/km
≤0,29 g/km
1,8 g/km
0,021 g/km
0,27 g/km
1.3 Minska vår klimatpåverkan genom
att minska utsläppen av CO2.
≤0,233 g/km228 g/km
1.4 Bränslebesparing med hjälp av
sparsam körning.
Andel gröna förare.
Besparing mot basmatris.


≥96%
≥6,0%


98%
6,6%
1.5 Minska glykolförbrukningen i
relation till körda kilometer
≥2 200 km/l2 255 km/l
1.6 Minska antal vagnbyten i relation
till körda kilometer.
≥6 100 km/byte5 839 km/byte
1.7 Minska energiförbrukningen i både trafik och anläggningar i relation till producerade sittplatskilometrar.≤0,1459 kWh/spkm0,1485 kWh/spkm

Miljömål 2

DetaljmålMålUtfall
2.1 Aktivt söka information och kunskap för att
skapa effektiviseringar och miljöförbättringar
Minst 2 st förändringar
som påverkar miljön
positivt ska införas under
2020.
Många fysiska möten
ersatta av digitala,
vilket minskat resandet
för både GUB-medarbetare och kontakter.
2.2 Ny teknisk plattform för ledningssystemet
”Guldpärmen”.
Infört under 2020.Diskussioner pågår men
inget beslut fattat.

Miljönytt #2 2020 finns som PDF här.