Organisation

Ledningsgrupp

Jonas Skovgaard VD
Anna Sjöberg Ekonomichef
Peter Andersson Personalchef
Tommy Rydbeck Teknisk chef
Eva Pettersson Trafikchef

 

Kontaktuppgifter finns under Kontakta oss.

Organisationsschema

 

Vem gör vad

VD
Verkställande direktören har det yttersta ansvaret för den dagliga ledningen av bolagets hela verksamhet, strategi- och utvecklingsfrågor, miljöarbete, avtal m.m. VD är högste tjänsteman och är sammankallande i företagets ledningsgrupp samt föredragande inför bolagets styrelse. Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets ledning och sammanträder regelbundet under året.

Personalavdelning
Här hanteras  personalärenden; rekryteringar, anställningar, utbildning, pensioner, intyg, sjukfrånvaro, rehab, personalförsäkringar och löneavtal/revision.
I avdelningen ingår även lönehanteringen.

Trafikavdelning
Vår trafikavdelning svarar främst för de dagliga busstransporterna, trafikledning, personalplanering, uniformshantering, användandet av bussar, arbetsledning (inklusive råd och anvisningar) av förare, skadehantering.
Här hanteras även vår administration, information och arkiv/diarie samt vårt miljöledningssystem.

Teknisk avdelning
Vår verkstad svarar främst för service och underhåll samt reparationer på våra bussar inklusive plåt- och lackarbeten samt reservdelsförråd.
Vår tekniska avdelning svarar också för anskaffning och försäljning av fordon samt teknisk fastighetsförvaltning. Ansvar för hållplatsarbeten och servicehall ligger också under den tekniska avdelningen.

Ekonomiavdelning  
Vår ekonomiavdelning svarar främst för löpande redovisning av bolagets samtliga ekonomiska transaktioner samt ekonomiska rapporter till företagsledning och styrelse.