Bakgrund till cerifiering enligt ISO 14001

Miljöproblemen har nått en sån stor omfattning att det knappast är troligt att nästkommande generationer kommer att kunna leva på samma sätt som vi. Nya mönster som är ekologiskt hållbara och ekonomiskt livskraftiga måste utvecklas. Vi måste börja se över våra områden och aktivt arbeta med att hushålla, återvinna och återanvända de material vi kan.

Under mitten av 1990-talet genomgick kollektivtrafikbranschen en förändring, där ansvaret för trafiken delades upp i en beställardel (huvudmannen) och en utförardel. Detta ledde i sin tur till en större konkurrensutsättning med mer uttalade upphandlingskrav. Beställarna började bl.a. ställa större krav på entreprenörernas miljöarbete och man kunde ana att detta skulle öka ytterligare i framtiden.

Med bakgrund av detta beslutade ledningen för Gamla Uppsala Buss att företaget skulle införa ett miljöledningssystem och att man skulle sträva mot en certifiering enligt ISO 14001. Förutom den rena miljövinsten och att ge konkurrensfördel såg man även att miljöledningssystemet skulle kunna leda till en effektivisering av verksamheten i sin helhet.
Arbetet inleddes i början av år 1997 och resulterade så småningom i ett certifikat enligt SS-EN ISO 14001:1996 i oktober 1998, som sedan uppgraderats till ISO 14001:2004.
Vi har under de år som gått sedan certifieringen fortsatt vårt miljöarbete under ledstjärnan ”Ständig förbättring”

14001 2004 blue TM

 

 

 

Hur ser miljöarbetet på GUB ut idag

Vårt miljöarbete grundar sig på två övergripande miljömål:

Mål 1: Vi skall minska utsläpp av farliga ämnen och partiklar

GUB:s största påverkan på miljön kommer från trafiken. Bussarna släpper ut skadliga ämnen i form av koldioxid, svavel, kväveoxider och partiklar. Dessutom finns det i vår övriga verksamhet (verkstad, karosseri, lackering, fordonstvätt) andra källor till utsläpp av farliga ämnen. I vårt miljömålsarbete arbetar vi med olika åtgärder för att minska våra utsläpp.

Mål 2: Vi ska genom kontinuerlig utbildning och eget engagemang samt genom samarbete med beställare, myndigheter, branschen och leverantörer, aktivt arbeta för att förebygga och minimera vår miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete påverkas i flera fall av faktorer som vi inte direkt styr över. Bränsleförbrukningen hos våra bussar påverkas t.ex. av gatumiljön och den övriga trafiken, och nyttjandet av våra bussar påverkas av hur busslinjerna planeras.Vi har därför valt att i vårt miljömål aktivt arbeta för att få med ett miljötänkande hos de parter som påverkar kollektivtrafiken i landsting och kommun..

Exempel på åtgärder som vi arbetar med för att uppfylla våra miljömål:

  • Fordonsprestanda
  • Förnyelsebara drivmedel; biogas och elhybrider
  • Grundutbildning Miljö för all personal samt Utbildning i sparsam körning för förare
  • Bränslebesparingssystem/Sparsam körning i alla stadsbussar
  • Planering och minimering av tomkörningar
  • Källsortering
  • Kontrollerad kemikalieanvändning och hantering
  • Samarbetsgrupper inom och utanför företaget

Mer om GUB:s miljöarbete och miljömål finns att läsa  i vår Miljöredovisning.

Personalgrupper i miljöarbetet

På GUB finns ansvaret för miljöarbetet ute i organisationen. Därför finns det personalgruppen som arbetar med olika delar på ett mer fördjupat sätt. I grupperna finns personal från olika delar av verksamheten representerade.

Exempel på sådana personalgrupper är:

Miljögruppen; arbetar med övergripande miljöfrågor, miljöinformation, miljömål och miljöledningssystemet.

Kemgruppen; arbetar med våra kemiska produkter, kartläggning och bedömning av dessa.

Interna revisorer; arbetar med att följa upp vårt miljöarbete och hitta områden där vi kan förbättra oss.

Miljömålsgrupper: arbetar mer i detaljnivå med att hitta åtgärder för att kunna uppnå våra miljömål.

Har du frågor om GUB:s miljöarbete?

Maila till mikke.holmberg@gub.se

 14001 2004 blue TM