GUB ska vara och betraktas som ett föredöme i trafiken och ständigt verka aktivt för ökad trafiksäkerhet.

Ansvar och medvetenhet för trafiksäkerheten ska finnas som en naturlig del i arbetet.

Detta uppnår vi genom att

 • genomföra regelbundna alkohol och drogtester samt medicinkontroller utifrån vår alkohol-, och drogpolicy
 • köra efter rådande trafiksituation och med hänsyn till övriga trafikanter, passagerare, fordon och till miljön
 • respektera och följa kör- och vilotidsregler samt ta ansvar för att informera om förändringar i gällande tillstånd
 • tillse att vi regelbundet kontrollerar och åtgärdar våra fordon enligt gällande rutiner
 • stå bakom regeringens Nollvision och medverka i utvecklingen av ett säkert och tillgängligt resande för alla
 • respektera och följa våra rutiner avseende samtal i mobiltelefon under färd
 • arbeta med utbildning, information och personalvård på ett sådant sätt att vår personal trivs och känner engagemang och ansvar i trafiksäkerhetsfrågor
 • ha ett väl fungerande system för rapportering, utredning och uppföljning av alla händelser, fel och avvikelser
I Uppsalas täta stadstrafik är fokus på trafiksäkerheten ett måste för att undvika olyckor.

Tillämpningar i verksamheten

 • Mobiltelefonpolicy
 • Passagerare/platser
 • Alkohol/drogpolicy
 • Alkolås/system för säker körning
 • Körkorts-/behörighetskontroller

System för säker körning

På GUB använder vi systemet Senseair SafeStart för att kontrollera att våra bussar framförs av kompetenta förare i trafiksäkert skick.
Titta på filmen för att se hur det fungerar.