GUB ska i sin verksamhet ständigt verka för att minska de negativa effekterna på miljön samt erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande.

Detta uppnår vi genom att

  • Effektivisera användandet av material-, energi- och övriga resurser i vår verksamhet.
  • Arbeta aktivt för förbättringar av infrastruktur, tillgänglighet och kundservice, för ett ökat kollektivt resande.
  • Arbeta med förebyggande insatser vad avser utsläpp, avfall och andra miljöstörningar.
  • Successivt byta till fordon med förbättrad miljöprestanda och som kan drivas med fossilfria bränslen eller med el.
  • Ställa krav på våra leverantörer att de ska vara miljömedvetna och ha en god miljöstandard
  • Aktivt medverka i Region Uppsalas och kommunens utveckling för att minska kollektivtrafikens miljöstörningar.
  • Utbilda alla anställda så att de deltar i företagets miljöarbete.
  • Förslag till miljöåtgärder ses positivt och tillvaratas i vårt ständigt förbättrade miljöarbete.
  • Informera om vårt arbete för att minska miljöpåverkan.
  • Miljölagar och förordningar ses som en självklar miniminivå.