GUB har ännu ej några helt eldrivna bussar då vi i nuvarande anläggning saknar möjlighet att ladda sådana. I den nya stadsbussdepå som är under uppbyggnad planeras dock för möjlighet till elbussladdning varför rena elbussar finns med i våra planer för framtiden. En upphandling av elbussar äger rum under 2020.

Redan idag har vi dock 20 elhybridbussar som varit i trafik sedan 2015. Dessa bidrar till en minskad bränsleförbrukning med mellan 20 och 30 procent jämfört med motsvarande bussar med förbränningsmotor.

Mot slutet av 2020 väntar också en leverans av 15 biogasledbussar av MAN:s nya generation Lion’s City som bygger på en gemensam plattform för såväl dieselbussar som gas- och elbussar. Bussarna är betydligt lättare än tidigare och med hjälp av hybridteknik och en ny – mindre men effektivare – biogasmotor räknar vi med upp till 20% minskad energiförbrukning. De 15 biogashybridledbussarna ersätter 15 dieselbussar. Den nya gasmotorn har också stopp-start-funktion vilket bidrar till att Uppsalas invånare får en bättre miljö runt busshållplatserna likväl som i staden som helhet.

Elhybridbussar Euro 6

GUB:s elhybridbussar drivs med el som lagras i superkondensatorer på bussarnas tak. Bussarna har också en mindre förbränningsmotor som drivs med biodieseln HVO för att producera el. Hybriderna förbrukar 20-30% mindre bränsle än motsvarande konventionella bussar.

Sedan 2015 har GUB 20 st elhybrider i trafik. Hybriderna är av märket MAN och är en del av GUB:s arbete för att nå vårt och vår uppdragsgivare UL:s mål om en kollektivtrafik helt fri från fossila drivmedel senast år 2020.

Varje elhybridbuss vi använder sparar ca 10 000 liter diesel/år jämfört med en konventionell buss, vilket motsvarar en minskning av emissionerna med ca 26 ton CO2/år. Hybridbussen körs nästan ljudlöst korta sträckor på ren el genom lagrad bromsenergi. Bromsenergin, som lagras i  kondensatorer, räcker för bussens framdrivning upp till 400 meter från hållplatsen. Tack vare eldriften sparar bussen upp till 30% bränsle och minskar därmed utsläppen av skadliga emissioner i motsvarande grad.

Hybridbussen är även utrustad med en liten dieselmotor som uppfyller de högst ställda miljökraven (Euro 6) som nu finns. När den lagrade energinivån blir för låg laddar dieselmotorn automatiskt  kondensatorerna genom en generator samtidigt som energin även återvinns vid bromsning. Dieselmotorn drivs med biodieseln HVO.

Tekniken i våra hybridbussar

MAN har valt att utrusta hybridbussen med miljövänliga  kondensatorer i stället för med batterier. Kondensatorerna har samma livslängd som bussen till skillnad från batterier, som  måste bytas upp till 4 ggr under bussens livslängd.

MAN hybridbuss är en så kallad seriehybrid vilket innebär att bussen alltid drivs direkt av elmotorerna. Förbränningsmotorn används endast för att generera el och kan därför köras på ett optimerat varvtal med jämn belastning, vilket minskar såväl slitage som bränsleförbrukning. En annan fördel med seriehybridtekniken är att framdrivningen sker mjukt utan ryck från växlingar och mekaniska inkopplingar av dieselmotorn.

För att ytterligare minska energiförbrukningen har strävan varit att göra bussen så lätt som möjligt. Detta har bland annat lett till en typ av lättviktsstolar, som dessutom visat sig underlätta för resenärer med allergiska/astmatiska besvär. Denna stolstyp används även i våra övriga nya stadstrafikbussar för att hålla ner bränsleförbrukningen.

Hybridbussarna ingår i GUB:s miljöarbete och är en åtgärd för att hjälpa oss uppnå målet om fossilfritt drivmedel samtidigt som det ger positiva effekter för Uppsalas miljö i form av minskade utsläpp och minskat buller.