Biogas och HVO

I många sammanhang hör vi talas om växthuseffekten och hur den påverkar vår miljö här på jorden. Den främsta bidragande orsaken till växthuseffekten är förbränningen av fossila bränslen och de gaser främst CO2 som då bildas och släpps ut i atmosfären.

Biogas

Vid tillverkning av biogas rötas organiskt material (gödsel, slakteriavfall, avloppsslam m.m.) i rötkammare. Det är en naturlig process där biogas bestående i huvudsak av metangas och koldioxid bildas.

Gasen måste sedan renas och koncentreras innan den kan användas som fordonsbränsle.

Biogas som drivmedel innebär att utsläppen av fossilt koldioxid i stort sett försvinner. Tillverkningen grundas på material som ingår i det naturliga kretsloppet, och utsläppen från de biogasdrivna fordonen är mindre än från fordon drivna med fossilt bränsle. Detta gör att biogasbussar är speciellt lämpade för trafik i tätortsområden.

HVO

HVO är en förkortning som står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Det är en syntetisk diesel som framställs genom hydrering (vätgasbehandling) av växt och djurfetter. Det tillverkas huvudsakligen av slakteriavfall och rapsolja. Klimatprestandan för HVO är hög, upp till 90 procent lägre utsläpp av CO2 beroende på vilken råvara som använts. Utsläppen av annat än CO2  är också betydligt lägre än vid användning av fossil diesel.

Anledningen till att inte alla GUB:s dieselbussar körs på HVO redan idag är huvudsakligen att det är ett relativt nytt bränsle och att produktionskapaciteten ännu inte når upp till transportbranschens ständigt ökande efterfrågan. Efter hand ökar vi dock vårt användande i takt med att vi minskar användandet av fossil diesel.
Värt att nämna är att även vår standardiesel till bussarna har en förnyelsebar andel på upp till 40%; huvudsakligen bestående av HVO och en mindre del RME (RapsoljeMetylEster, en annan typ av biodiesel).

 

 

 

Biogasdrivna bussar

GUB:s fordonspark består idag totalt av 185 stadsbussar varav 83 st drivs med biogas. De flesta av dessa, 47 st är ledbussar, 29 st är normalbussar och 7 st är lite mindre bussar för Mjuka Linjen. Samtliga bussar är av märket MAN.

Biogasen levereras till vår anläggning på Kungsängsgatan i rörledning från biogastillverkningen vid Kungsängens Gård.

Bussarna tankas vid uppställningsramper, där gasen fylls på i de gastuber som finns på gasbussarnas tak. Tankningstekniken är s.k. långsamtankning, d.v.s. tankningen måste pågå i flera timmar för att bussens tankar ska fyllas ordentlig; hur länge beror på hur många bussar som är inkopplade för tankning.

Man kan skilja biogasbussarna från de övriga bussarna genom att biogasbussarna har en stor takkåpa; under den ligger gastankarna med gasen som driver bussarna.

IMG_0189

Elhybrid Euro 6

Från november 2015 har GUB 20 st elhybrider i trafik. Hybriderna är av märket MAN och är en del av GUB:s arbete för att nå målet om fossilfri fordonspark år 2020.

Elhybrid hemsida

 

Hybriden sparar ca 10 000 liter diesel/år jämfört med en konventionell buss vilket motsvarar en minskning av emissionerna med ca 26 ton CO2/år.

Hybridbussen (MAN) körs nästan ljudlöst korta sträckor på ren el genom lagrad bromsenergi. Bromsenergin, som lagras i  kondensatorer, räcker för bussens framdrivning upp till 400 meter från hållplatsen. Tack vare el-driften sparar bussen upp till 30% bränsle och minskar därmed utsläppen av skadliga emissioner i motsvarande grad. Bussen är även utrustad med en liten dieselmotor som uppfyller de högsta ställda miljökraven (Euro 6) som nu finns. När den lagrade energinivån blir för låg laddar dieselmotorn automatiskt  kondensatorerna genom en generator samtidigt som energin även återvinns vid bromsning.

MAN har valt att utrusta hybridbussen med miljövänliga  kondensatorer i stället för med batterier. Kondensatorerna har samma livslängd som bussen till skillnad från batterier, som  måste bytas upp till 4 ggr under bussens livslängd.

MAN hybridbuss är en så kallad ”seriehybrid” vilket innebär att bussen drivs direkt av elmotorerna. Fördelen med seriehybrid-tekniken är att framdrivningen sker mjukt utan ryck från växlingar och mekaniska inkopplingar av dieselmotorn.
För att ytterligare minska energiförbrukningen har strävan varit att göra bussen så lätt som möjligt. Detta har bl.a. lett till en typ av lättviktstolar, som dessutom visat sig underlätta för resenärer med allergiska/astmatiska besvär.

Hybridbussarna ingår i GUB:s miljöarbete och är en åtgärd för att närma sig målet om fossilfritt drivmedel samtidigt som det ger positiva effekter för Uppsalas miljö i form av minskade utsläpp och minskat buller.