Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetspolicy

Gamla Uppsala Buss AB ska vara och betraktas som ett föredöme i trafiken och ständigt verka aktivt för ökad trafiksäkerhet.
Ansvar och medvetenhet för trafiksäkerheten ska finnas som en naturlig del i arbetet.

Detta uppnår vi genom att:

 • genomföra regelbundna alkohol och drogtester samt medicinkontroller utifrån vår alkohol-, och drogpolicy
 • köra efter rådande trafiksituation och med hänsyn till övriga trafikanter, passagerare, fordon och till miljön
 • respektera och följa kör- och vilotidsregler samt ta ansvar för att informera om förändringar i gällande tillstånd
 • tillse att vi regelbundet kontrollerar och åtgärdar våra fordon enligt gällande rutiner
 • stå bakom regeringens Nollvision och medverka i utvecklingen av ett säkert och tillgängligt resande för alla
 • respektera och följa våra rutiner avseende samtal i mobiltelefon under färd
 • arbeta med utbildning, information och personalvård på ett sådant sätt att vår personal trivs och känner engagemang och ansvar i trafiksäkerhetsfrågor
 • ha ett väl fungerande system för rapportering, utredning och uppföljning av alla händelser, fel och avvikelser

Tillämpningar i verksamheten:

 • Mobiltelefonpolicy

 • Passagerare/platser

 • Alkohol/drogpolicy

 • Körkortskontroller